The Metropolitan Hotel – Adelaide, South Australia – 10/06/11