The Metropolitan Hotel – Adelaide, South Australia – 19/12/13